Odolná rodinná firma 2020 – rozhovor o projektu celonárodního průzkumu rodinných firem s duchovním otcem Janem Pavelkou

České rodinné firmy jsou základem ekonomické stability státu. Pro jejích důležitost se tak ke 30 výročí od návratu svobodného podnikání v České republice rozhodla Asociace rodinných firem ve spolupráci s jejími partnery uspořádat zatím největší průzkum českých rodinných firem. Co stálo u vzniku této myšlenky a jaký přínos pro rodinné firmy si od něho slibují nám pověděl Jan Pavelka, předseda rady Asociace rodinných firem.

Jak vznikla myšlenka průzkumu rodinných firem?

Rodinné firmy jsou dle nás opravdu nejen základem ekonomické stability státu, ale i regionů. Jsme rádi, že se jim v poslední době začíná přidávat na důležitosti a jsou více slyšet. Nikdo však reálně neví, jaký podíl na HDP státu mají, co je trápí, kam směřují nebo jak jsou odolné. Vzhledem k tom, že rodinné firmy jsou esencí naší Asociace rodinných firem, rozhodli jsme se právě na toto zaměřit a pokusit se některé z těchto ukazatelů změřit a získat tak data, díky kterým budeme moci na tyto otázky odpovědět a rodinné firmy ještě více a efektivněji podpořit.

Současně máme za to, že je nyní pro tento průzkum ta nejvhodnější doba. Jsme na vrcholu ekonomické konjunktury. Všichni očekávají dlouho predikované ochlazení nebo ekonomické „zhoupnutí“. Máme za to, že právě před tímto pohybem na trhu je dobré se na chvíli zastavit, zanalyzovat své okolí a na změnu se řádně připravit. Zároveň s průzkumem přicházíme v poetické době 101 výročí samostatnosti našeho státu a 30 let od sametové revoluce. Tedy od návratu možností a příležitostí svobodného podnikání. Máme tak za to, že by bylo dobré se za těmito 30ti lety pohlédnout a změřit, jak dlouhou dráhu rodinné firmy za tuto dobu uběhly.

Kdo je vlastně za rodinnou firmu považován?

Na tuto otázku není až tak jednoduchá odpověď. Pocitově bychom mohli říct, že rodinnou firmou je jakákoli firma, která se za rodinnou považuje. Nicméně 13. května 2019 vláda České republiky schválila svým usnesením definici rodinného podnikání, kterou zde uvádíme. Máme za to, že bychom se této definice měli držet minimálně jako odrazového můstku.

Náš průzkum však není směřován pouze na firmy, které zcela splňují podmínky vládní definice rodinné firmy. Máme za to, že i firmy, které jsou například vybudovány a drženy dvěma kolegy z jiných rodin mohou být považovány za rodinné. Zjednodušeně řečeno náš dotazník míří na české firmy, ve kterých je více jak 50% majetková účast držena v českých rukách, i když více rodinami. Jde nám převážně o charakter a étos těchto firem.

Co je myšleno odolnou firmou?

Rodinné firmy jsou z povahy věci zpravidla pružnější díky svému rozhodování a konzervativnější z důvodu jistého „odporu“ k riziku. Z tohoto důvodu u nich například vidíme o hodně menší míru zadlužení a čerpání externího financování. A toto všechno se pokusíme změřit v rámci průzkumu rodinných firem jako její odolnost. Tedy schopnost čelit výkyvům a změnám na trhu, pružně reagovat na dnešní uspěchanou turbulentní dobu a přestát bouřku na otevřeném tržním moři.

Co si od dotazníku slibujete, jaký je jeho účel?

Dotazník je systematicky rozdělen na 3 části, a to (i) rodina, rodinné vazby, nástupnictví, rodinné hodnoty, (ii) firma, její řízení, připravenost na případné ekonomické změny v oblasti a (iii) identifikační údaje. V první části se zaměřujeme na provázání rodiny s rodinnou firmou, otázky nástupnictví, předání rodinné firmy a rodinných hodnot. Máme za to, že stabilita v rodinných záležitostech jde ruku v ruce se stabilitou firmy.

V druhé části se pak soustředíme na finanční řízení, připravenost a stabilitu. Tedy na to v čem je rodinná firma silná, jaké jsou její přednosti, ale i slabé stránky. Co jsou základní firemní hodnoty a jak lze zvýšit stabilitu a odolnost v rodinné firmě.

Závěrečná část je pak spíše administrativní a identifikační, i když neméně důležitá. Pomáhá nám zasadit předchozí odpovědi do reálií dané konkrétní firmy.

Všechny otázky pak budou pečlivě vyhodnoceny dle předem stanovené metodiky a výsledkem bude marker odolnosti rodinné firmy s možností zhodnocení úspěšných stránek dané firmy a případně s návrhy na nápravu, zlepšení v oblastech, kde to bude potřeba.

Bude na dotazník něco navazovat?

Našim plánem a záměrem je co nejvíce účastníků průzkumu navštívit v případě jejich zájmu osobně. Jednak, abychom se seznámili s danou rodinnou firmou a jejich podnikáním, současně také abychom přednesli a prodiskutovali nejen celkové výsledky průzkumu, ale zejména to, jak si dané konkrétní firma v rámci průzkumu vede a jak se umístila. Máme za to, že takovýto osobní přistup je vhodný a žádoucí.

Současně také plánujeme oficiální vyhlášení celkových výsledků průzkumu na dalším již XII. setkání vlastníků rodinných firem, a to společně s vydáním oficiální publikace shrnutí průzkumu a jeho výsledků.

Osobně očekáváme, že z průzkumu budeme čerpat a na jeho výsledky navazovat několik dalších let. Naším záměrem také je, aby se rodinné firmy, které se budou průzkumu účastnit, mohli co nejvíce zapojit do navazujících akcií, prezentací a cílených workshopů. Abychom jim toto mohli umožnit, tak z tohoto důvodu budeme rodinným firmám zúčastněným na průzkumu nabízet členství v naší Asociaci rodinných firem na rok 2020 zdarma.

Kdo Vám s dotazníkem pomáhá?

Velké díky patří všem našim partnerům. Zejména pak Katedře ekonomie školy finanční a správní, a.s., která nám velice pomohla při správné přípravě otázek dotazníku. Dále pak samozřejmě vydavatelství C.O.T. media s.r.o. nebo privátní bance Bank Gutmann AG, poradenské společnosti Crowe Česká republika, společnosti DELOR INTERNATIONAL a advokátní kanceláři Pavelka s.r.o. V neposlední řadě pak i celému týmu naší Asociace, bez kterého by se dotazník zkrátka neuskutečnil.

13. května 2019 vláda České republiky schválila svým usnesením definici rodinného podnikání, která zní:

„Rodinným podnikem je rodinná obchodní korporace nebo rodinná živnost“.

„Rodinnou obchodní korporací je obchodní korporace, ve které je nadpoloviční počet společníků tvořen členy jedné rodiny a alespoň jeden člen této rodiny je jejím statutárním orgánem nebo ve které členové jedné rodiny přímo nebo nepřímo vykonávají většinu hlasovacích práv a alespoň jeden člen této rodiny je členem statutárního orgánu této obchodní korporace. Za rodinnou obchodní korporaci se považuje také obchodní korporace, ve které většinu hlasovacích práv vykonává ve prospěch jedné rodiny fundace nebo svěřenský správce svěřenského fondu, pokud je současně alespoň jeden člen této rodiny členem statutárního orgánu fundace nebo svěřenský správce svěřenského fondu.“

„Rodinná živnost je podnikání, na kterém se svou prací nebo majetkem podílejí nejméně dva členové jedné rodiny a nejméně jeden z členů této rodiny je držitelem živnostenského nebo jiného obdobného oprávnění nebo je oprávněn k podnikání z jiného důvodu.“

„Za členy jedné rodiny se pro účely rodinného podniku považují společně pracující manželé nebo partneři nebo alespoň s jedním z manželů nebo partnerů i jejich příbuzní až do třetího stupně osoby s manžely nebo partnery sešvagřené až do druhého stupně, dále osoby příbuzné v přímé linii nebo sourozenci. Je-li mezi nimi osoba, která není plně svéprávná, zastupuje ji při hlasování zákonný zástupce, pokud je nezletilá, zastupuje ji opatrovník.“